ÁŃŃĔŃ ĶĨŔĹĨ ŃĔŶĨŃ VÁŔ ĎĔĎĨğĨŃĎĔ ÚŃÚŤМÁ şĔŔĔFĨМ ĎĨŶĔČĔĶŚĨŃ
C░A░N░I░M░░░B░E░N░I░M░M░▄███▄◕─████▄


Yüzüme Karşı Havlamaya Cesaret Edemeyen Köpekler Arkamdan Hırlamaya Başlamiş Hayırdır :)▄███▄◕─████▄
BÍR ĘŁMĄ ĶŲŘTŁŲ ÇĮĶŤĮÝSÂ ĐÎÝÊŘŁĘŘĪne BÃĶĀŘĀĶ ÝĘRSsÎN ĐƏMÎ ÎŇSĄNŁARĐĄ BŐÝŁĘĐÎŘ ÎŞTƏ BÍŘÌ ÇŰŘŰĶ ÇĮKŤĮMĮ ĐÎYÊŘŁĔŘĪŇE ĐĘ ŽØŘ ĢŰVĘŇĪŘSĪŇ
Ş£Ŕ£ה

Kayıtlı İsimler

Galibiyet sayısı 109

Oyun : Skor
CFFA-1 : 150715
FFA-67 : 375514
FFA-64 : 260437
FFA-15 : 287437
FFA-24 : 287463
FFA-28 : 317504
FFA-73 : 308313
FFA-73 : 369875
FFA-38 : 370159
FFA-23 : 558156
CFFA-2 : 84138
CFFA-1 : 47326
FFA-40 : 302771
FFA-65 : 284928
FFA-65 : 206440
FFA-65 : 472571
FFA-65 : 262523
FFA-14 : 445164
FFA-23 : 413624
FFA-73 : 364863
FFA-71 : 358326
FFA-53 : 398042
FFA-73 : 309296
FFA-38 : 435159
FFA-73 : 295080
FFA-73 : 550236
FFA-16 : 389638
FFA-73 : 317633
KS-GSZ1 : 750807
FFA-73 : 332402
FFA-73 : 324868
FFA-66 : 477285
FFA-74 : 260263
FFA-17 : 245505
FFA-26 : 228789
FFA-7 : 222534
FFA-73 : 299579
FFA-15 : 474351
FFA-63 : 250615
FFA-73 : 268003
FFA-4 : 424232
FFA-73 : 163577
FFA-22 : 373382
FFA-73 : 335129
FFA-9 : 346439
FFA-67 : 275515
KS-GSZ1 : 527948
KS-FFA1 : 422925
FFA-61 : 352956
KS-FFA1 : 678700
FFA-6 : 206245
FFA-29 : 223018
FFA-29 : 138817
FFA-73 : 242993
FFA-10 : 167982
FFA-73 : 170829
FFA-35 : 424995
FFA-10 : 149668
FFA-66 : 155936
FFA-71 : 194773
FFA-38 : 225121
FFA-47 : 133808
FFA-60 : 306031
FFA-73 : 314412
FFA-73 : 197456
FFA-73 : 231323
FFA-73 : 195232
FFA-73 : 320147
FFA-73 : 353996
FFA-73 : 130550
FFA-73 : 237231
FFA-73 : 275179
FFA-14 : 193832
GSZ-1 : 185101
FFA-73 : 216860
FFA-73 : 256029
FFA-73 : 331445
FFA-73 : 412425
FFA-73 : 308824
FFA-73 : 494806
FFA-73 : 296066
FFA-56 : 380555
FFA-73 : 289179
FFA-73 : 324849
FFA-73 : 228832
FFA-34 : 157235
FFA-73 : 271717
FFA-73 : 266919
FFA-73 : 228040
FFA-42 : 159927
FFA-9 : 126814
FFA-9 : 231943
FFA-73 : 268062
FFA-73 : 255748
FFA-73 : 183053
FFA-73 : 467335
FFA-73 : 192531
FFA-73 : 245783
FFA-73 : 351936
FFA-73 : 404253
CFFA-1 : 32396
FFA-73 : 115377
FFA-2 : 109015
CFFA-2 : 22908
FFA-73 : 174676
FFA-13 : 159884
FFA-13 : 194454
FFA-73 : 447700
FFA-72 : 234893