☪ ≼ℬලƘ≽ ☪⎝ AiLESi⎠ ☪

BEY BERK BIRKTI!
CHAALENGER)EMRAH ABİM SEVİLİYON
SERHAT BEY)SERHAT ABİM COK DEGERLİSİN
PABLO ESCOBAR)ABİM BENİM EFSANESİN
PARLEMENTOS)DİKEN MANYAGI PARLEMENTOS :)
PRİCLEES)50 HESAP KASACAK ADAM :)
ÖMER OKCU)ANLATILMAZ ADAM EFSO FUATABE:)
ÖMER72)BATMANIN KRALLI :)
NECO27)GOLD PROSU 5 HESAP KASAR MÜBAREK
DEVRİMCİ)KARDEŞİM EN İYİ AGARZ ELEMANI
EMİR58)67 DE AZ OYNAMADIK
CELODMR)PİNTİ DİR AMA İYİ KALPLİDİR
BORADNCKN)CANLI YAYIN KRALI :)
BURAKDMR) DKN PROSU REKORTMEN
HASANTASTAN)KONUŞULMAZ ANLATILIR
AXE)TS DE EN DÜZGÜN ADAM ABİM !
ÖZCAN27)KARDEŞİM KNKM CANIM !
ADEM68) ADAM !
HASAN27) EFSO OYNARDIK SENLE BE ÖZLEDİM !
MEHMET27
CİHAT38
AHMETASIM13
MARJİNAL[ALİ]
NS
ESRA 13
TROL XXXXX[CABBAR]
DEADPOOL[ŞAHİN]
VATOS EMMİ
ORHAN 52
SNAKE
VEDAT
JUMBO
AGARCI
EMRE09
ALPEREN
BYN NS
ASİCAN
HOOLYWOOD
İSLAM 65
MUTLU YETER
VEYSEL 38
CİO-01
GGG JUMBO
LOKMAN DÜŞMANIM HEMDE KNKM
HAYIRLI RONALD)ADAM DELİ BULAŞMAYIN
ByÇaki
CİO*01
ŞEHMUS
TERMİNATÖR
ASLI MANAS
DOKTOR
MRX
ZEUSSNR
KEYFOİBO
ARDİNFAZCI
AYHAN
BUNLAR VCCANDIR !!
↝BERK KRALIGI↝

Kayıtlı İsimler

BERK ADM :)
≼ΜƘΔ≽BERKADM

Galibiyet sayısı 54

Oyun : Skor
FFA-52 : 292085
FFA-52 : 317669
FFA-6 : 306830
FFA-4 : 359792
FFA-52 : 377781
FFA-3 : 379863
FFA-52 : 254489
FFA-1 : 320413
FFA-5 : 432880
FFA-3 : 194687
FFA-66 : 290081
FFA-52 : 248197
FFA-52 : 379159
FFA-52 : 264157
FFA-67 : 366452
FFA-67 : 225872
FFA-2 : 166643
FFA-67 : 284192
FFA-37 : 145356
FFA-1 : 235882
FFA-52 : 179416
FFA-56 : 165869
FFA-52 : 247538
FFA-52 : 171493
FFA-23 : 231952
FFA-70 : 203507
FFA-52 : 123815
FFA-10 : 294321
FFA-23 : 198110
FFA-52 : 230954
FFA-52 : 307782
CFFA-2 : 46052
FFA-52 : 423580
FFA-67 : 320765
FFA-21 : 317048
FFA-67 : 368465
FFA-36 : 145040
FFA-3 : 125829
FFA-52 : 275304
FFA-30 : 250625
FFA-67 : 177815
FFA-67 : 209293
FFA-25 : 273262
FFA-52 : 129961
FFA-10 : 118861
FFA-15 : 128688
FFA-15 : 204940
FFA-31 : 219624
FFA-52 : 313762
FFA-36 : 173770
FFA-36 : 169777
FFA-36 : 121637
FFA-36 : 157357
FFA-67 : 165928