#ŞİYAR'KS EKİBİ
AHMET KAYA MİSALİ KAFAMA SIKAR GİDERİM..