Fİ₭ЯEƬƧİ₦Ƨ-SABRİx21⎠DİYAR:v
╔/═════๑ஜ❤ஜ๑═════\╗
☪ HOSGELDINIZ ☪
╚\═════๑ஜ❤ஜ๑═════/╝

S̲̲̲̿̅A̲̲̲̿̅Y̲̲̲̿̅G̲̲̲̿̅I̲̲̲̿̅ OLMAK RİCE ERERİM

本CLAS⎠

⋱★⋰____________________________________________⋱★⋰
⋱★⋰⋱★⋰░░╔══╗╦░░░░░░░░░╔══╗╦░⋱★⋰⋱★⋰
⋱★⋰⋱★⋰░╔╣▐▐╠╝░╦╔╩╩╗░░╔╣▐▐╠╝░⋱★⋰⋱★⋰
⋱★⋰⋱★⋰░╩╚╦╦╝░░╚╣▌▌╠╗░╩╚╦╦╝░░⋱★⋰⋱★⋰
⋱★⋰⋱★⋰░░░╝╚░░░░╚╦╦╝╩░░░╝╚░░░⋱★⋰⋱★⋰
⋱★⋰⋱★⋰░░░░░░░░░░╝╚░░░░░░░░░░⋱★⋰⋱★⋰
⋱★⋰____________________________________________⋱★⋰

BAŞKAN VE ADMİN LERE SAYGILI OLACAKSINIZ :)

「1」 FFA-9 ODAMIZ

「2」 Siyaset & küfür Kesinlikle Yasaktır.

「3」本CLAS⎠ Klan Tagını Çıkartmak Kessinlikle Yasaktır.

「4」 Oyun genelinde haritadaki mavi noktaya dikkat edilmelidir.

「5」Klanda Huzursuzluk Çıkaran,Uyarılmaksızın Uzaklaştırılacaktır!