⎛ZAZA✧⎠
⎛ZAZA✧⎠ TEK KRAL ⎛ZAZA✧⎠♥ KARDEŞLİK ♥ DOSTLUK ♥
! ALIMDAYIZ !
TS3: zaza.ts3soft.pro