EJDER»KARSU47»EYLEMCİ»HKDMR
TS- GZ30.TS3.CENTER

EYLEMCİ-FERHAT-YELİZ