❤️
❤️
❤️
❤️♚❤️♚❤️♚❤️♚❤️
❤️♚❤️♚❤️♚❤️
❤️♚❤️♚❤️
❤️♚❤️
❤️
♛╔/═════๑ஜ❤ஜ๑═════\╗♛
╰⊱OFF⊰╯BAZUKA
♛╚\═════๑ஜ❤ஜ๑═════/╝♛
Satmadık dostumuzu,bildik hasmımızı,kapatmadık eskilerden kalmış yaralarımızı,akıtırız kardeş uğruna kanımızı.Bilsinler ki krallar ölmeden bırakmaz tacını.
•••━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━•••
Biz kimleriz diye sorma,biz hayata boş vermişlerdeniz.Bize hayat nedir diye sorma,biz hayat deryasında yüzenlerdeniz.Bizi arama lüks meyhanelerde,bulamazsın.Biz dost şarabı içenlerdeniz.Bize dost,arkadaş nedir diye sorma,biz onlar için ölümüne gidenlerdeniz.
•••━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ •••

Nombres Registrados

╰⊱OFF⊰╯BAZUKA
B A Z U K A
╰⊱OFF⊰╯
★MRD★BAZUKA

Anzahl Siege 175

Juego : Puntuación
FFA-42 : 362595
FFA-32 : 355027
FFA-72 : 201795
FFA-42 : 223345
FFA-32 : 331975
FFA-60 : 322956
FFA-8 : 209825
FFA-42 : 222980
FFA-6 : 290618
FFA-32 : 509592
FFA-35 : 165970
FFA-57 : 218927
FFA-32 : 172129
FFA-32 : 182394
FFA-25 : 286303
FFA-1 : 151423
FFA-70 : 3873967
FFA-4 : 253230
FFA-32 : 323480
FFA-32 : 468549
FFA-32 : 775653
FFA-32 : 408478
FFA-32 : 269471
FFA-32 : 683837
FFA-4 : 342931
FFA-32 : 331082
FFA-32 : 769178
FFA-32 : 726968
FFA-32 : 640768
FFA-42 : 308007
FFA-32 : 344703
FFA-5 : 192322
FFA-32 : 378859
FFA-32 : 282686
FFA-5 : 210254
FFA-38 : 346869
FFA-32 : 318218
FFA-32 : 605293
FFA-32 : 470441
FFA-32 : 208825
FFA-32 : 541691
FFA-32 : 274349
FFA-32 : 408230
FFA-32 : 467439
FFA-32 : 349073
FFA-32 : 694092
FFA-42 : 254543
FFA-61 : 414483
FFA-4 : 241546
FFA-55 : 369584
FFA-42 : 231798
FFA-7 : 394491
FFA-55 : 165091
FFA-55 : 251189
FFA-55 : 246002
FFA-55 : 332594
FFA-55 : 176599
FFA-16 : 216690
FFA-55 : 389902
FFA-42 : 331648
FFA-24 : 169266
FFA-55 : 252220
FFA-16 : 295385
FFA-42 : 164135
FFA-16 : 195067
FFA-38 : 232255
FFA-2 : 204982
FFA-42 : 300846
FFA-74 : 199407
FFA-31 : 180264
FFA-66 : 175540
FFA-66 : 307685
FFA-42 : 283485
FFA-42 : 287780
FFA-20 : 239483
FFA-42 : 443996
FFA-42 : 373985
FFA-42 : 521531
FFA-42 : 139369
FFA-42 : 300859
CFFA-2 : 42251
FFA-42 : 231453
FFA-42 : 342313
FFA-18 : 238190
FFA-5 : 137530
FFA-44 : 187794
FFA-42 : 306361
FFA-42 : 521245
FFA-24 : 189701
FFA-72 : 229785
FFA-24 : 146240
FFA-19 : 172752
FFA-42 : 216136
FFA-75 : 211299
FFA-42 : 155427
FFA-66 : 132885
FFA-25 : 208516
FFA-42 : 522684
FFA-38 : 291176
FFA-42 : 169064
FFA-42 : 305083
FFA-42 : 481363
FFA-42 : 306360
FFA-42 : 227892
FFA-13 : 191743
FFA-42 : 235577
FFA-42 : 255834
FFA-42 : 337664
FFA-42 : 274346
FFA-42 : 213271
FFA-42 : 173755
FFA-42 : 195241
FFA-7 : 130910
FFA-42 : 217556
FFA-53 : 168020
FFA-38 : 320119
FFA-17 : 207390
FFA-52 : 157067
FFA-42 : 168399
FFA-8 : 90973
FFA-13 : 120866
FFA-42 : 262583
FFA-42 : 191955
FFA-28 : 203243
FFA-42 : 351490
FFA-3 : 126162
FFA-59 : 167125
FFA-11 : 71284
FFA-7 : 244797
FFA-20 : 165862
FFA-13 : 151847
FFA-42 : 309261
FFA-1 : 145695
FFA-10 : 157383
FFA-1 : 94355
FFA-6 : 196955
FFA-70 : 148389
FFA-62 : 204772
FFA-57 : 160277
FFA-75 : 185978
FFA-42 : 206611
FFA-5 : 138414
FFA-8 : 143745
FFA-55 : 253620
FFA-55 : 141763
FFA-28 : 236337
FFA-42 : 358054
FFA-6 : 153550
FFA-69 : 159105
FFA-42 : 135206
FFA-26 : 249282
FFA-42 : 242439
FFA-42 : 117883
FFA-30 : 151482
FFA-76 : 127514
FFA-74 : 125624
FFA-30 : 113887
FFA-42 : 187340
FFA-42 : 125836
FFA-42 : 179721
FFA-42 : 119522
FFA-42 : 91634
FFA-42 : 219827
FFA-42 : 113416
FFA-42 : 110622
FFA-69 : 98156
FFA-42 : 149864
FFA-57 : 60018
FFA-42 : 99794
FFA-42 : 38413
FFA-42 : 36508
FFA-42 : 41181
FFA-42 : 29486
FFA-42 : 43786
FFA-42 : 145842