⎝KA⎠ASIRETI

Registered Names

▒█░▄▀ ░█▀▀█   ▒█▀▀█ ▒█░░░ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█.
▒█▀▄░ ▒█▄▄█   ▒█░░░ ▒█░░░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█,
▒█░▒█ ▒█░▒█   ▒█▄▄█ ▒█▄▄█ ▒█░▒█ ▒█░░▀█.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬!
─██████████████─██████████████─██████████████─.
─██░░░░░░░░░░██─██░░░░░░░░░░██─██░░░░░░░░░░██─.
─██░░██████░░██─██░░██████████─██░░██████░░██─.
─██░░██──██░░██─██░░██─────────██░░██──██░░██─.
─██░░██████░░██─██░░██─────────██░░██──██░░██─.
─██░░░░░░░░░░██─██░░██──██████─██░░██──██░░██─.
─██░░██████░░██─██░░██──██░░██─██░░██──██░░██─.
─██░░██──██░░██─██░░██──██░░██─██░░██──██░░██─.
─██░░██──██░░██─██░░██████░░██─██░░██████░░██─.
─██░░██──██░░██─██░░░░░░░░░░██─██░░░░░░░░░░██─.
─██████──██████─██████████████─██████████████─.
.──────────────────────────────────────────────.
.╔════◄░❀░❉░░►════╗
☠A҉G҉O҉ ☠
.╚════◄░❀░❉░░►════╝
⎝ KA ⎠²¹AGO
⎝ KA ⎠KOMTANAGİT
⎝҉K҉A҉⎠҉²҉¹҉A҉G҉O҉ ..
⎝ KA ⎠AŞİRETİ❤
-67
.67
ㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤ

Number of wins 173

Game : Score
FFA-25 : 2879288
CFFA-2 : 54007
FFA-72 : 214042
FFA-67 : 407577
FFA-67 : 316130
FFA-67 : 555982
FFA-67 : 410277
FFA-67 : 455517
FFA-30 : 235005
FFA-30 : 265823
FFA-30 : 132895
FFA-67 : 288758
FFA-30 : 247030
FFA-77 : 156561
FFA-67 : 479259
FFA-67 : 681428
FFA-16 : 248820
FFA-67 : 353265
FFA-67 : 224686
FFA-28 : 254769
FFA-68 : 233803
FFA-67 : 377726
FFA-47 : 292792
FFA-73 : 314600
FFA-59 : 212420
FFA-25 : 199155
FFA-39 : 288904
FFA-68 : 210974
FFA-5 : 282548
FFA-36 : 231667
FFA-68 : 470563
FFA-42 : 351716
FFA-14 : 312070
FFA-71 : 327220
FFA-67 : 224596
FFA-67 : 239975
FFA-67 : 605464
FFA-67 : 200942
FFA-41 : 425822
FFA-67 : 426352
FFA-67 : 373178
FFA-67 : 290541
FFA-19 : 244589
FFA-21 : 216041
FFA-67 : 223380
FFA-67 : 385537
FFA-67 : 332165
FFA-67 : 370815
FFA-67 : 323842
FFA-67 : 292436
FFA-67 : 185318
FFA-67 : 189998
FFA-67 : 312464
FFA-67 : 680383
FFA-67 : 584129
FFA-67 : 394532
FFA-67 : 486200
FFA-20 : 230307
FFA-67 : 248292
FFA-70 : 237017
FFA-67 : 567955
FFA-67 : 496800
FFA-67 : 327148
FFA-67 : 248634
FFA-67 : 632845
FFA-67 : 415294
FFA-67 : 765806
FFA-67 : 668477
FFA-67 : 296731
FFA-67 : 341562
FFA-67 : 399577
FFA-67 : 303515
FFA-67 : 453249
FFA-67 : 636663
FFA-67 : 330857
FFA-67 : 619941
FFA-67 : 320141
FFA-67 : 404000
FFA-67 : 364366
FFA-68 : 267596
FFA-64 : 191502
FFA-67 : 515996
FFA-53 : 358069
FFA-21 : 435306
FFA-67 : 388320
FFA-67 : 495293
FFA-67 : 514599
FFA-67 : 428622
FFA-67 : 546968
FFA-67 : 348687
FFA-67 : 245727
FFA-67 : 637324
FFA-67 : 254417
FFA-67 : 279540
FFA-37 : 323415
FFA-67 : 305816
FFA-67 : 304474
FFA-67 : 517012
FFA-67 : 408598
FFA-67 : 580324
FFA-67 : 229177
FFA-67 : 565163
FFA-67 : 550800
FFA-67 : 936433
FFA-67 : 262613
FFA-67 : 534422
FFA-67 : 712793
FFA-67 : 263378
FFA-67 : 163144
FFA-51 : 169690
FFA-67 : 222002
FFA-67 : 362565
FFA-67 : 193980
FFA-67 : 434633
FFA-11 : 174959
FFA-35 : 288478
FFA-54 : 385384
FFA-37 : 239788
FFA-67 : 236060
FFA-67 : 364261
FFA-67 : 558901
FFA-6 : 183182
FFA-66 : 242677
FFA-31 : 278382
FFA-67 : 353640
FFA-73 : 293897
FFA-24 : 357231
FFA-67 : 475505
FFA-67 : 241210
FFA-3 : 287423
FFA-67 : 184856
FFA-67 : 383247
FFA-75 : 337670
FFA-67 : 393996
FFA-67 : 474146
FFA-67 : 255153
FFA-67 : 384392
FFA-67 : 206994
FFA-7 : 315459
FFA-17 : 408399
FFA-67 : 321033
FFA-18 : 222572
FFA-67 : 223079
FFA-67 : 721013
FFA-67 : 394981
FFA-67 : 193264
FFA-18 : 236608
FFA-54 : 164925
FFA-67 : 107172
FFA-67 : 300220
FFA-67 : 351082
FFA-67 : 192236
FFA-21 : 292831
FFA-76 : 572717
FFA-67 : 335189
FFA-25 : 341157
FFA-67 : 197146
FFA-67 : 452620
FFA-52 : 204087
FFA-67 : 211841
FFA-67 : 211200
FFA-52 : 199035
FFA-18 : 185579
FFA-67 : 179240
FFA-67 : 188644
FFA-3 : 106711
FFA-67 : 113660
FFA-67 : 42681
FFA-56 : 31763
FFA-13 : 56699
FFA-53 : 29581
FFA-53 : 34765