★PREMIUM★

⎝LC⎠

Registered Names

LİCЕ
ŽžŽŽž -21ŽžŽŽž ž
KEJO
ZЕO
- KEO
-KEO
KEO
- KEJO
KRAL KEJO
MXP
-MXP
- MXP
⎝LC⎠KRAL KEJO
⎝LC⎠-KEJO21
⎝SF⎠KEJO21
⎝SF⎠-LiCELi21
⦕ҜƧҜ⦖-KEJO
*დ·٠•●•٠·˙*¨`*:.•╰დ╮❤╭დ╯•:.*..`*˙·٠•●• ·დ*
ȤЄƠ ƁƦƛ ƁƛşƬƛƇƖ̇ƧƖƝ ƑƑƛ6Ȝ ƁЄƝƖMƊƖƦ:Ɗ
MƛMЄ ƛMƘ ƑƛƘƖ̇Ʀ ƁƛƁƛƧƖMƖƧƖƝ ӇЄƦƘЄƧЄ ƓƠԼƊ ƛƬƖ̇ƧЄƝ
ԼЄƳԼƛ ƦҲM MЄʆƝƲƝ MҲƦ ƧƠƝƧƲȤ ƛşƘ
ƝƛƔƊƛƦ ƇƑƑƛƻ ƛԼƛƇƛƘƧƖƝ ƧƠƝƲƝƊƛ Ɩ̇ƝƛƝƖ̇ƳЄM:Ɗ
ҲԼƛƧ ƇƠƠƘ ƛƇ ƓöȤԼüƧüƝ ƁƦЄM
ƑЄƧƖ̇Ӈ ƧЄƝƖ̇Ɲ ƳƛƤƬƖƓƖƝ ƘƛƳƝƛƓƖ ƧüƦƳЄԼƖ̇ԼЄƦ ƳƛƤƛƦ:Ɗ
ƦƛMЄ ƻ ƳƖԼƊƖƦ ƘƛƧƖ̇ƧЄƝ ƓƠԼƊƲƝ ƛMƘ ƻ00Ƙ ƊƖƦ
şƖ̇ƳƠ ӇƛƧƬƛƝЄƊЄ ƛMƘ ƇƠƝƖ̇ ƧƖ̇ƝƧ ƠԼMƖ̇şƧƖƝ
ЄҲԼ ƓЄƳMƖ̇ƧƖ̇Ɲ ӇЄƦƘЄƧЄ ƛşƘƖM ƊƖ̇ƳƠƦƧƲƝ ƤƇ
ƦƛƤƬƠƦ ƳƠԼƊƛ ƳüƦüƧЄƝ ƳƛԼƛƝ ƛƬƖ̇ƧЄƝ
ʆЄӇƦƛƝ ƻľ ƑƑƛ 7 ƁЄƝƇЄ ƲƝƲƬ ƑƑƛ 64 ƛԼ
ƧƛƝƛ Ɩ̇ƝƛƬ ƧЄƝ ƘƛƧ ƁƖ̇Ȥ ƓƠԼƊ ƇƛԼƛƘ :Ɗ
ԼƠƇƠ ƝƲƝ ƓüȤЄԼ ƔЄ ƳƛƘƖşƖƘԼƖ ƘЄȤƁƛƝƖ ƤƛƘƖ̇ȤЄ
ƳƛƘƠ ӇЄƦƘЄƧƖ̇Ɲ ƦЄƘƠƦƲƝƊƛ ƓƠԼƊ ƁƛƧƛƝ ЄƝƛƳƖ̇
ӇЄMƠ ƳƛƦƛM ƇƠƠƘ ЄԼ Ɩ̇ƧƬƖ̇ƧЄƝ Ӈƛ ƛMƘ
MӇҲ ƑƑƛ 67 ƛԼƛƇƛƘƧƖƝ ӇƛƳƛԼƖ̇Ɲ:Ɗ:
ƑЄƠ ƊƲƊƘԼƛƦƖƝ ӇЄƤ şƖ̇ƳƖ̇ş ƛMƘ ƝЄ ƛƳƛƘƧƖƝ
ƘƛʆƖ̇Ɲ ƛƊƛM ƓƖ̇MƖ̇ ƛƊƛM ƧƛƝ ƧЄƔƖ̇ԼƖ̇ƧЄƝ
ȤЄƊ ƛMƘ ԼƛƑ ƛƬMƛƳƖ̇ ƁƖ̇ԼMƖ̇ƧЄƝ ӇЄƤ ԼƛƑƳƖ̇ƧЄƝ
ƁƦƛҲ ƛƓƛƦȤƖƝ ЄƝ ƳƛƘƖşƖƘԼƖƧƖ ƁƦƛҲ
ƳƛƁƛƝƇƖ ƛMƘ Ȝ ƧƛƛƬ ƠƬƖƦƖ̇ƧЄƝ Ȣ ƧƛƛƬ ƛƦƛƊƛƧƛƝ
ƁƖƇƖƦ ЄƧƛƬƖMƖȤ ԼƇ ƑƛƝƬЄȤƖ̇
Ƥƛşƛ Ɩ̇ƁƠ ƛMƘ ӇЄƤ ƛƑƘ ƁƖƦƛƘƝ ƊƖ̇ƧЄƝ ƛMƘ
MҲԼ ƁƦƛ ƁƛşƬƛƇƖ̇ƧƖƝ
ƊƛƳȤƛ ƧЄƝ ӇЄƤ ƁЄƝƖ̇ ƛƑƘ ƁƖƦƛƘ Ɗ:
ȤЄƦȤЄԼЄ ƊƛƖ̇ ƧЄƔƖ̇ԼƖ̇ƧЄƝ ƛƊƛM ƓƖ̇ƁƖ̇ ƛƊƛM ƧƖƝ
ƘƲƦƝƛȤ MƖƇЄ ƘƛƦƖƳƛ ƘƖȤƛ ƳƛƔşƛMƛ ƬƠƤ
ƇЄƠ ƧüƊƳƛƝ ƇƖ̇
MЄƓƛ ľ M ƓƠԼƊ ƳƠԼƲƝƊƛ
*დ·٠•●•٠·˙*¨`*:.•╰დ╮❤╭დ╯•:.*..`*˙·W٠•●• ·დ*
ƁƖȤ öԼMЄƳƖ çƠƘƬƛƝ ƓöȤЄ ƛԼƊıƘ Ɗƛ
ƳƛƝıMıȤƊƛ ƘƖMԼЄƦƖ ƓöƬüƦЄƇЄğƖȤ ƠƝԼƛƦ
ƊüşüƝüƳƠƦƲȤ
٠·˙*¨`*:.٠·˙*¨`*:.٠·˙*¨`*:.٠·˙*¨`*:.٠·˙*¨`*:.٠·˙*¨
KEJO 1M
MXL :) HESAPTA :)
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ .
TS ksk75.myts.pw
KURDIM♥ŞEĞMUZ♥CILGIN♥MISTO
PATRON♥REZAK♥KARASU♥KURDO
MXL:)

Number of wins 332

Game : Score
FFA-63 : 394900
FFA-11 : 608010
FFA-11 : 208522
FFA-11 : 762175
FFA-11 : 281936
FFA-63 : 235855
FFA-63 : 208602
FFA-1 : 324873
FFA-63 : 294579
FFA-63 : 709214
FFA-63 : 415741
FFA-63 : 636330
FFA-63 : 204552
FFA-63 : 297503
FFA-63 : 259932
FFA-63 : 236204
FFA-63 : 271630
FFA-63 : 282384
FFA-63 : 301340
FFA-63 : 259022
FFA-63 : 193863
FFA-63 : 461770
FFA-38 : 248885
FFA-63 : 208096
FFA-63 : 646408
FFA-48 : 419681
FFA-63 : 283672
FFA-38 : 324610
FFA-38 : 214676
FFA-38 : 185477
FFA-63 : 266981
FFA-61 : 515927
FFA-16 : 265488
FFA-71 : 294617
FFA-19 : 583134
FFA-63 : 302271
FFA-63 : 149891
FFA-63 : 242615
FFA-63 : 248025
FFA-63 : 205681
FFA-63 : 262931
FFA-63 : 407641
FFA-63 : 249772
FFA-63 : 292128
FFA-63 : 473757
FFA-63 : 606092
FFA-63 : 322463
FFA-63 : 232649
FFA-63 : 186852
FFA-63 : 503897
FFA-63 : 219630
FFA-63 : 262936
FFA-63 : 257090
FFA-63 : 267174
FFA-48 : 380316
FFA-48 : 1983183
FFA-63 : 473277
FFA-63 : 349771
FFA-63 : 282533
FFA-63 : 311672
FFA-63 : 436135
FFA-63 : 259120
FFA-16 : 185021
FFA-48 : 147180
FFA-63 : 171598
FFA-63 : 250535
FFA-63 : 297293
FFA-63 : 269877
CFFA-1 : 168255
FFA-64 : 291568
FFA-63 : 174675
FFA-63 : 146077
FFA-64 : 227219
FFA-63 : 211207
FFA-46 : 269882
FFA-63 : 341680
FFA-63 : 193129
FFA-63 : 301335
FFA-63 : 660563
FFA-63 : 223485
FFA-63 : 159417
FFA-63 : 309514
FFA-63 : 385358
FFA-63 : 196791
FFA-63 : 307112
FFA-63 : 466999
FFA-63 : 256542
FFA-63 : 201592
FFA-66 : 195673
FFA-63 : 394388
FFA-63 : 189646
FFA-63 : 278676
FFA-63 : 373693
FFA-63 : 286050
FFA-63 : 293617
FFA-63 : 275664
FFA-63 : 214466
FFA-21 : 155592
FFA-63 : 303092
FFA-63 : 256872
FFA-27 : 362362
FFA-63 : 296147
FFA-50 : 224418
FFA-40 : 240424
FFA-63 : 274215
FFA-63 : 292112
FFA-60 : 327019
FFA-69 : 239054
FFA-60 : 217142
FFA-60 : 199988
FFA-69 : 211559
FFA-63 : 275303
FFA-67 : 374354
FFA-63 : 484257
FFA-46 : 298573
FFA-33 : 321421
FFA-63 : 365060
FFA-63 : 181409
FFA-63 : 337932
FFA-63 : 183976
FFA-63 : 444034
FFA-63 : 287090
FFA-63 : 353313
FFA-63 : 355335
FFA-63 : 562339
FFA-63 : 361756
FFA-31 : 248304
FFA-63 : 209405
FFA-63 : 241402
FFA-63 : 125041
FFA-63 : 215641
FFA-63 : 279046
FFA-63 : 217905
FFA-63 : 342288
FFA-63 : 285963
FFA-63 : 191564
FFA-63 : 196290
FFA-63 : 287248
FFA-63 : 323384
FFA-63 : 239644
FFA-63 : 213078
FFA-63 : 342607
FFA-63 : 263793
FFA-63 : 273373
FFA-63 : 360890
FFA-63 : 384737
FFA-63 : 289229
FFA-63 : 255030
FFA-63 : 338053
FFA-63 : 245958
FFA-63 : 285431
FFA-63 : 321463
FFA-63 : 312602
FFA-63 : 261178
FFA-47 : 207423
FFA-63 : 251876
FFA-63 : 184471
FFA-63 : 178328
FFA-63 : 177061
FFA-22 : 236248
FFA-63 : 245695
FFA-63 : 233861
FFA-63 : 192672
FFA-46 : 392379
CFFA-1 : 51888
FFA-46 : 413107
FFA-67 : 369679
FFA-63 : 282081
FFA-39 : 344659
FFA-63 : 202396
FFA-67 : 291976
FFA-59 : 276762
FFA-51 : 214003
FFA-63 : 212359
FFA-63 : 219827
FFA-35 : 360593
FFA-63 : 173737
FFA-52 : 375107
FFA-59 : 170051
FFA-63 : 181138
FFA-63 : 231522
FFA-63 : 140886
FFA-63 : 464917
FFA-63 : 230527
FFA-63 : 185831
FFA-63 : 418937
FFA-63 : 298520
FFA-52 : 924594
FFA-63 : 248191
FFA-53 : 299451
FFA-63 : 256861
FFA-63 : 274811
FFA-63 : 125337
FFA-27 : 206384
FFA-52 : 328491
FFA-63 : 129116
FFA-39 : 476539
FFA-63 : 208533
FFA-63 : 197073
FFA-63 : 298449
FFA-39 : 419508
FFA-63 : 275076
FFA-39 : 256009
FFA-63 : 420586
FFA-63 : 332231
FFA-67 : 161733
FFA-63 : 204783
FFA-63 : 257058
FFA-63 : 172680
FFA-63 : 234837
FFA-19 : 234390
FFA-63 : 220079
FFA-25 : 189947
FFA-63 : 170563
FFA-63 : 214723
FFA-25 : 122653
FFA-63 : 362587
FFA-63 : 260776
FFA-63 : 189809
FFA-63 : 168468
FFA-63 : 181887
FFA-63 : 408118
FFA-63 : 222090
FFA-63 : 187563
FFA-63 : 326318
FFA-63 : 136312
FFA-63 : 132097
FFA-55 : 156739
FFA-10 : 111065
FFA-51 : 129083
FFA-63 : 127439
FFA-23 : 118075
FFA-63 : 124817
FFA-63 : 147846
FFA-63 : 171230
FFA-51 : 202968
FFA-63 : 296443
FFA-51 : 119463
FFA-63 : 93107
FFA-67 : 278553
FFA-68 : 193002
FFA-67 : 194969
FFA-63 : 265244
FFA-63 : 79398
FFA-63 : 224143
FFA-23 : 209812
FFA-67 : 272238
FFA-63 : 325119
FFA-63 : 182541
FFA-63 : 339459
FFA-47 : 129468
FFA-63 : 141684
FFA-8 : 99757
FFA-14 : 159912
FFA-14 : 129906
FFA-49 : 116862
FFA-67 : 317731
FFA-63 : 61112
FFA-63 : 135907
FFA-63 : 151677
FFA-3 : 175445
FFA-63 : 324069
FFA-63 : 174500
FFA-63 : 146938
FFA-63 : 114593
FFA-63 : 245551
FFA-51 : 106016
FFA-63 : 158698
FFA-63 : 148083
FFA-63 : 204036
FFA-63 : 84604
FFA-51 : 85102
FFA-63 : 206004
FFA-63 : 87695
FFA-63 : 214811
FFA-63 : 152438
FFA-63 : 93930
FFA-7 : 96165
FFA-63 : 146124
FFA-33 : 76733
FFA-51 : 247903
FFA-63 : 246688
FFA-63 : 281362
FFA-63 : 193929
FFA-63 : 127665
FFA-63 : 175658
FFA-51 : 172769
FFA-63 : 212630
FFA-2 : 197553
FFA-63 : 124956
FFA-63 : 80986
FFA-13 : 214013
FFA-63 : 227260
FFA-1 : 84745
FFA-63 : 142031
FFA-51 : 229446
FFA-63 : 298503
FFA-63 : 34228
FFA-63 : 145716
FFA-63 : 205981
FFA-63 : 110229
FFA-49 : 154561
FFA-63 : 178632
FFA-63 : 116290
FFA-63 : 107721
FFA-49 : 89066
FFA-63 : 132579
FFA-9 : 250685
FFA-52 : 95251
FFA-49 : 116194
FFA-63 : 120391
FFA-63 : 183260
FFA-70 : 171664
FFA-63 : 158557
FFA-63 : 140667
FFA-63 : 117163
FFA-63 : 101924
FFA-63 : 98677
FFA-63 : 147115
FFA-63 : 121761
FFA-63 : 129647
FFA-63 : 150802
FFA-63 : 124684
FFA-63 : 110655
FFA-63 : 66423
FFA-67 : 99549
FFA-63 : 194418
FFA-45 : 120681
FFA-63 : 102754
FFA-63 : 90288
FFA-63 : 120074