⎝SF⎠Registrierte Namen

FİZYOLOG47
SF FİZYOLOG
LC FİZYOLOG
FİZYOLOG1917
FİZYO THE BEST
ŞİYAROVSKY
ŞİYAROLOVSKY
FZX
1917
Шияр Айкал
Коммунизм
МАРКСИЗМ
ЛЕНИНИЗМ
HOMOSOVİETUS
NARODNİK
BOLŞEVİK
KOMSOMOL
MAYAKOVSKİ
KOBA
GENERALİSSİMO
PREZİDYUM
NARODNAYA VOLYA
MARKSİST-LENİNİST
MARKSİZM-LENİNİZM
KARL HEİNRİCH MARX
KARL HEİNRİCH MARKS
KARL MARKS
FRIEDRICH ENGEL
VLADİMİR İLYİÇ ULYANOV LENİN
NADEJDA KRUPSKAYA
ALEKSANDR İLYİÇ ULYANOV
ALEKSANDR BOGDANOV
JOSEPH VİSSARİONOVİCH STALİN
SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ
SERGEY YESENİN
VLADİMİR MAYAKOVSKİ
MAKSİM GORKİ
ANTON ÇEHOV
FYODOR DOSTOYEVSKİ
NİKOLAY GOGOL
ALEKSANDR PUŞKİN
İVAN TURGENYEV
KLİMENT VOROŞİLOV
İVAN KONEV
KONSTANTİN ROKOSOVSKİ
ROKOSOVSKİ
MİHAİL KALAŞNİKOV
GEORGİ JUKOV
PETRO
PAVLİÇENKO
Número de victorias 126
584.846 FFA-21
453.094 FFA-68
956.521 FFA-21
382.732 FFA-16
354.414 FFA-40
220.795 FFA-2
230.080 FFA-5
915.707 FFA-21
1.322.881 FFA-21
848.945 FFA-21
347.971 FFA-55
411.170 FFA-44
405.625 FFA-44
660.721 FFA-68
270.210 FFA-68
501.830 FFA-68
422.785 FFA-68
480.688 FFA-68
312.396 FFA-68
293.601 FFA-68
283.533 FFA-58
346.953 FFA-68
321.245 FFA-68
474.691 FFA-61
524.068 FFA-68
800.610 FFA-68
368.759 FFA-68
614.783 FFA-68
810.625 FFA-68
647.250 FFA-68
280.721 FFA-68
471.971 FFA-68
686.117 FFA-68
476.490 FFA-68
447.679 FFA-68
911.326 FFA-68
746.507 FFA-68
1.013.539 FFA-68
1.088.132 FFA-68
513.793 FFA-68
593.789 FFA-68
648.707 FFA-68
322.665 FFA-68
390.180 FFA-68
649.381 FFA-68
468.260 FFA-68
439.437 FFA-68
540.962 FFA-68
639.565 FFA-68
901.090 FFA-68
449.411 FFA-68
891.128 FFA-68
745.482 FFA-68
549.550 FFA-68
231.638 FFA-25
308.560 FFA-26
238.794 FFA-34
218.413 FFA-33
388.663 FFA-44
249.795 FFA-73
244.229 FFA-59
329.806 FFA-24
33.321 CFFA-1
261.992 FFA-59
282.875 FFA-73
304.034 FFA-10
228.619 FFA-51
176.931 FFA-56
191.261 FFA-10
334.960 FFA-14
338.138 FFA-39
407.045 FFA-11
219.740 FFA-2
181.550 FFA-10
234.240 FFA-33
296.552 FFA-22
302.071 FFA-3
192.750 FFA-10
132.189 FFA-38
265.430 FFA-56
273.650 FFA-3
490.525 FFA-64
289.787 FFA-64
348.688 FFA-51
201.548 FFA-60
249.357 FFA-59
250.105 FFA-26
190.237 FFA-32
215.324 FFA-64
325.452 FFA-63
335.409 FFA-57
255.559 FFA-8
45.487 CFFA-1
184.893 FFA-33
226.051 FFA-43
163.422 FFA-65
234.841 FFA-73
232.007 FFA-73
212.434 FFA-63
332.434 FFA-63
479.528 FFA-73
180.053 FFA-43
72.504 CFFA-1
213.095 FFA-50
220.305 FFA-55
188.271 FFA-73
221.227 FFA-33
43.014 CFFA-1
274.834 FFA-32
232.629 FFA-12
219.145 FFA-42
211.880 FFA-2
224.800 FFA-16
190.762 FFA-8
198.450 FFA-13
166.206 FFA-5
293.519 FFA-62
251.398 FFA-59
244.203 FFA-9
238.972 FFA-3
228.531 FFA-44
150.114 FFA-14
176.041 FFA-59
231.310 FFA-3
259.056 FFA-37
153.520 FFA-75
......