Registrierte Namen

•╔════◄░░░░░░░►════╗•
ßŔΛѴƐ
•╚════◄░░░░░░░►════╝•
•╔══════════════════════════════════╗•
ĎŐŚŤ ฿ÁŹĔŃ МĨŃĨĶ ฿ĨŔ ĶÁş ฿ÁŹĔŃ ŚÁĶŚıĎÁ ฿ĨŔ çĨçĔĶ,
ϐᾋẔἝƝ ƉἝ VᾋȒ ὋĿṂᾋὛᾋƝ ṨἝVƓἿƉἿȒ ᾋṂᾋ ƓἝȒçἝḰ ƉὋṨҬ,
ŚĔŃĨ ŚĔŃĎĔŃ çŐĶ ŚĔVĔŃĎĨŔ...
•╚══════════════════════════════════╝•
•╔════◄░░░░░░►════╗•
ßŔΛѴƐ¹³
•╚════◄░░░░░░►════╝•
❤️βαβα† 1З__ABEMDIR❤️
❤️XEYALBEY_CANDIR❤️
❤️BU_IKISI_BI _AYRI_HEYECANDIR❤️

Número de victorias 80

Spiel : Ergebnis
FFA-54 : 190042
FFA-6 : 292140
FFA-63 : 390420
FFA-18 : 250861
FFA-31 : 321883
FFA-64 : 252858
GSZ-1 : 319617
GSZ-1 : 213255
FFA-64 : 400948
FFA-64 : 146799
CFFA-2 : 134110
FFA-1 : 368846
FFA-64 : 190968
FFA-64 : 200406
FFA-64 : 378505
FFA-64 : 327368
FFA-64 : 408679
FFA-64 : 171163
FFA-51 : 338388
FFA-64 : 116179
FFA-64 : 388030
FFA-2 : 193906
FFA-5 : 215780
FFA-2 : 335364
FFA-37 : 182232
FFA-57 : 317664
FFA-19 : 183399
FFA-64 : 281101
FFA-45 : 368710
FFA-21 : 108807
FFA-54 : 334743
FFA-48 : 174838
FFA-64 : 455679
FFA-64 : 609941
FFA-64 : 284849
FFA-64 : 200549
FFA-64 : 208247
FFA-64 : 243537
FFA-64 : 210354
FFA-64 : 520128
FFA-64 : 303946
FFA-64 : 249302
FFA-64 : 421323
FFA-64 : 231124
FFA-42 : 288436
FFA-64 : 165120
FFA-73 : 279928
FFA-73 : 231167
FFA-68 : 228900
FFA-64 : 259616
FFA-43 : 148751
FFA-60 : 203737
FFA-68 : 379987
FFA-68 : 238986
FFA-64 : 225816
FFA-60 : 191648
FFA-68 : 431401
FFA-68 : 453730
FFA-68 : 291964
FFA-64 : 270203
FFA-64 : 380529
FFA-64 : 279452
FFA-13 : 236751
FFA-64 : 266724
FFA-64 : 280253
FFA-64 : 226058
FFA-64 : 247991
FFA-64 : 194516
FFA-64 : 202666
FFA-64 : 264376
FFA-64 : 328649
FFA-64 : 209861
FFA-64 : 213287
FFA-64 : 170368
FFA-64 : 237892
FFA-64 : 139513
FFA-64 : 357619
FFA-64 : 298961
FFA-64 : 388230
FFA-64 : 277175